Paikallavalurakenteet

Paikallavalutyöt eri tarpeisiin

Pal­ve­lem­me beto­ni­ra­ken­ta­mi­sen pai­kal­la­va­lu­töis­sä yksi­tyis­asiak­kai­ta, kuten pien­ta­lo­ra­ken­ta­jia, raken­nus­liik­kei­tä ja jul­kis­ta sek­to­ria ympä­ri pää­kau­pun­ki­seu­tua ja Uut­ta­maa­ta. Teem­me pai­kal­la­va­lu­työt kai­ken­lai­siin asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­siin, mut­ta olem­me eri­kois­tu­neet eten­kin ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen. Teem­me valu­työt ammat­ti­tai­dol­la niin perus­tuk­siin kuin run­gon rakenteisiin.

Pai­kal­la­va­lu­ra­ken­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa raken­nut­ta­jal­le suun­nit­te­lun vapau­den. Pai­kal­la­va­lu­töi­den ansios­ta pys­tym­me­kin toteut­ta­maan haas­ta­vat­kin run­ko­rat­kai­sut laa­duk­kaas­ti. Meil­le Run­ko­mes­ta­reil­le onnis­tu­nut lop­pu­tu­los on kun­nia-asia. Koke­neis­ta ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va jouk­kom­me pitää huo­len sii­tä, että asia­kas voi olla aina sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­nen työm­me jälkeen.

Muottityöt, raudoitukset sekä betonointityöt - kaikki saman katon alta

Saat mei­dän kaut­tam­me kat­ta­vas­ti myös koko pake­tin: muot­ti­työt, rau­doi­tus­työt sekä beto­noin­ti­työt. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua. Huo­leh­dim­me raken­tei­den muo­ti­tuk­sis­ta ja rau­doi­tuk­sis­ta sekä toteu­tam­me kaik­kien raken­nus­vai­hei­den valu­työt, kuten antu­ra­va­lut, sok­ke­li­va­lut, hark­ko­va­lut, onte­lo­laat­ta­va­lut, lat­tia­va­lut ja parvekevalut.

Oli­pa kysees­sä mikä tahan­sa pai­kal­la­va­lu­työ perus­tuk­sis­ta väes­tön­suo­jaan tai run­gon raken­tei­siin, ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä juu­ri sinua par­hai­ten pal­ve­le­va kokonaisuus!

Parasta perustaa ei kannata ohittaa, ja sen teille tarjoaa Uudenmaan Runkomestarit Oy!