Elementtiasennus

Elementtiasennukset niin isoihin kuin pieniin kohteisiin

Raken­nuk­sen run­ko voi­daan toteut­taa ele­ment­ti­tek­nii­kal­la tai pai­kal­la raken­taen. Pai­kal­la­va­lu­ra­ken­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa yksi­löl­lis­ten rat­kai­su­jen toteut­ta­mi­sen, mut­ta val­mii­ta ele­ment­te­jä käyt­täen run­ko saa­daan pys­tyyn huo­mat­ta­vas­ti nopeammin.

Run­ko­mes­ta­rit pys­tyt­tä­vät niin pie­net kuin suu­ret beto­nie­le­ment­ti­run­got rau­tai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la luo­tet­ta­vas­ti ja nopeas­sa aika­tau­lus­sa. Pal­ve­lem­me ele­ment­tia­sen­nuk­sis­sa asiak­kai­tam­me kat­ta­vas­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja koko Uudellamaalla. 

Huo­leh­dim­me kaik­kien ele­ment­tien, kuten sok­ke­lie­le­ment­tien, pila­rei­den, palk­kien, onte­lo­laat­to­jen ja sei­näe­le­ment­tien nos­ta­mi­ses­ta ja asen­ta­mi­ses­ta aina tur­val­li­ses­ti ja tehokkaasti.

Elementit sekä juotosliitoksena että kuiva-asennuksena

Beto­nie­le­ment­tia­sen­nus­ten yhtey­des­sä suo­ri­tam­me myös ele­ment­tien sau­mauk­set sekä hit­sauk­set. Val­mii­den ele­ment­tien ansios­ta beto­ni­va­lu­työt jää­vät vähäi­sik­si ja sau­ma­va­lu­jen kui­vu­mi­sen jäl­keen koh­tees­sa voi­daan ede­tä nopeas­ti seu­raa­vaan rakennusvaiheeseen.

Juo­tos­lii­tos­ten lisäk­si asen­nam­me ele­men­tit asiak­kaan toi­vei­den mukaan myös kuiva-asennuksena.

Etsit­kö osaa­vaa ja luo­tet­ta­vaa kump­pa­nia beto­nie­le­ment­tien asen­ta­mi­seen Uudel­la­maal­la? Ota yhteys Runkomestareihin!

Parasta perustaa ei kannata ohittaa, ja sen teille tarjoaa Uudenmaan Runkomestarit Oy!