Elementtiasennuksia ja paikallavalutöitä Uudenmaan alueelta aina Pirkanmaalle asti

Uuden­maan Run­ko­mes­ta­rit Oy

Mitä tapahtuu, kun laitetaan yhteen kolme ammattilaista, yli 30 vuotta kokemusta rakennusalalta, osaamista, intohimoa ja todellista tekemisen meininkiä?

 

Taatusti tapahtuu!

Sii­tä pitää huo­len vuon­na 2018 perus­tet­tu Uuden­maan Run­ko­mes­ta­rit Oy.

Uuden­maan Run­ko­mes­ta­rit Oy on rat­kai­su raken­nus­liik­kei­den ele­ment­tia­sen­nuk­siin ja pai­kal­la­va­lu­töi­hin. Run­ko­mes­ta­reil­la on vah­vaa osaa­mis­ta ja pit­kä koke­mus alalta.

Osaa­mi­sem­me on kes­kit­ty­nyt sekä lii­ke- että asuin­ra­ken­ta­mi­seen, mut­ta teem­me perus­tus­töi­tä ja ele­ment­tia­sen­nuk­sia myös nii­tä pel­kää­vil­le pien­ta­lo­ra­ken­ta­jil­le. Tar­joam­me ele­ment­tia­sen­nuk­sia ja pai­kal­la­va­lu­töi­tä aliu­ra­koin­ti­na pää­asias­sa raken­nus­liik­keil­le ja raken­nut­ta­jil­le. Asiak­kai­tam­me ovat siis raken­nus­liik­keet, yri­tyk­set, kun­nat, kau­pun­git sekä yksityishenkilöt.

Tie­don ja tai­don lisäk­si taka­tas­kum­me täyt­ty­vät riva­kas­ta asen­tees­ta ja tai­dok­kaas­ta työn jäl­jes­tä. Toi­min­ta-alu­eem­me on pää­asias­sa pää­kau­pun­ki­seu­tu, mut­ta pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me Uudel­ta­maal­ta aina Pir­kan­maal­le asti.

Älä epä­röi ottaa yhteyt­tä ja pyy­tää tarjousta!

Elementtiasennus

Paikallavalurakenteet

Parasta perustaa ei kannata ohittaa, ja sen teille tarjoaa Uudenmaan Runkomestarit Oy!